Funktionen datarensning är en ny funktion som lanserar under maj 2018. Funktionen är skapad för att  underlätta rensning av historisk data ur systemet som ej längre behövs. 

Bakgrund

GDPR  kräver att företag som registrerar personuppgifter kan visa på att deras behandling är laglig. I många fall bygger våra kunder sitt medgivande på att behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett avtal med den registrerade eller att den personuppgiftsansvarige har ett berättigat intresse av att göra så.
För att underlätta rensning av historisk data som ej längre behövs utvecklar Pastell Data en funktion för automatisk rensning.

Så funkar det

Vid varje automatisk körning raderas samtliga poster som är markerade att raderas. För andra poster som är markerade för avpersonifiering kommer motsvarande åtgärd utföras.

Data som härrör till kvitton/journal, ekonomiska transaktioner kan falla under annan lag och då utförs inte den automatiska raderingen eller avpersonifieringen på den data som lagringskravet omfattar.

Personuppgifter som är märkta för begränsad bearbetning får inte raderas och lämnas därför oberörda i databasen. Sådana uppgifter kan inte bearbetas av den ordinarie personalen.

Inställningar

Under systeminställningar i ProFit 10 anges ett antal dagar som ligger till grund för när radering eller avpersonifiering skall ske. Det finns även möjlighet att ange att ingen automatisk hantering skall ske.

Information till den registrerade

I samband med att data raderas kommer även de kunder som omfattas att informeras via mail när detta är möjligt. Det åligger den personuppgiftsansvarige att informera när detta behövs och är inget Pastell Data tar ansvar för.

Som personuppgiftsansvarig bör du tillse att samtliga som registreras i systemet upplyses om hur och när uppgifter kan komma att tas bort.

Statistik

Viss data kvarhålls för att nödvändig statistik skall kunna tas fram. Denna data är inte knuten till viss individ.

Ytterligare information

I samband med att versionen släpps kommer sedvanlig versionsinformation att tillhandahållas. Frågor utöver detta kan besvaras av vår supportpersonal som nås via epost på  support@pastelldata.com


Tidigare artiklar i ämnet:

GDPR – Det närmar sig

GDPR – Förändringar på gång

 

SUPPORT »